Baliranje

Poznamo več načinov spravila sena in slame. Eden izmed teh je tudi spravilo v kvadratnih balah. Današnja mehanizacija nam omogoča izdelavo različnih velikosti kvadratnih bal. Če smo se odločili za tak način spravila, moramo biti pozorni na optimalno vsebnost vlage v senu ali slami. Prevelika količina vlage lahko povzroči pregrevanje bale, premajhna količina vlage pa povzroči drobljenje sena in s tem manjši volumen sena na hektar.

Siliranje v okrogle bale

Pogost način spravila krme je siliranje. S tem načinom spravila dosežemo, da krma po spravilu zaradi okolja, v katerem je skladiščena, začne anaerobne biokemične reakcije, ki ji dodajo prehransko vrednost. Okolja, v katerih se ti procesi dogajajo, so različna. Eno izmed teh okolij je tudi siliranje v okrogle bale. Za ta način spravila krme je pomembna optimalna uvelost krme, ki je od 300 g do 400 g suhe snovi na kilogram krme. Pozorni moramo biti tudi na skladiščenje bal, saj je od tega odvisna kvaliteta krme. Najbolj primerno skladiščenje je, da bale postavljamo pokonci na suh in raven teren. Shranjevanje na travniku poveča možnost sesedanja in dostop zraka, ki zmanjšuje kvaliteto krme ali celo popolnoma uniči silirano krmo.

Okrogle bale brez ovijanja

Suho seno lahko spravljamo tudi v okroglih balah. Ta način spravila je primeren, če je seno dovolj osušeno, ker je s tem povezana tudi kvaliteta shranjene krme. Te bale izdelujemo z isto mehanizacijo, kot jo uporabljamo za siliranje v okrogle bale, le da ovijanje na koncu ni potrebno.